Почетна

                    foto vrtic01

                     

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ

КОМИСИЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“

 

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и Одлуке директора Предшколске установе „Цветић“ у Книћу, број 372/2023 од 10.08.2023. године

 

ОБЈАВЉУЈЕ

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДА – СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 1. Подаци о предмету продаје:

Продаје се електрични отпад – секундане сировине:

 • професионални шпорет;
 • професионална машина за прање веша;
 • професионална машина за сушење,
 • замрзивач.

Карактер отпада: неопасан

Индексни број отпада: 20 01 36

Локација на којој се налази отпад: Централни објекат ПУ „Цветић“ у Книћу, ул: Мајданска број 14, 34240 Кнић.

Минимална почетна цена откупа по јединици мере откупа секундарних сировина: 28,00 дин./kg. Стварна количина утврдиће се на основу измерене масе на лицу места.

Рок за плаћање купопродајне цене је 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови транспорта, као и други трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца/оператера.

 1. Услови пријављивања

Понуђач – оператер секундарних сировина може бити свако правно лице или предузетник, који поседује дозволу за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање ове врсте отпада у складу са Законом о управљању отпадом или важећи Уговор о купопродаји секундарних сировина са оператером регистрованим за транспорт, скупљање и третман предметне врсте отпада од надлежних органа и који испуњава све друге прописане услове. Право учешћа на огласу имају правна лица која испуњавају услове из огласа.

Понуда се подноси на обрасцу који се налази у прилогу огласа..

Обавезни садржај пoнуде:

I  Подаци о подносиоцу понуде, и то:

 • за правна лица: пословно име, адресу и седиште правног лица, матични број и порески идентификациони број (ПИБ), име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање, његов потпис и печат;
 • за предузетнике: пословно име/ име и презиме предузетника, адреса и седиште предузетника, матични број и ЈМБГ грађана (предузетника), његов потпис и печат;

II Понуда, и то:

 • цену откупа по једном килограму
 • максимални рок у ком ће купац преузети укупну количину старог отпада

III Прилози (докази) уз понуду, и то:

 • копија извода или решења о упису понуђача у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) или у други одговарајући регистар (број и датум),
 • копија важеће дозволе за управљање отпадом
 1. Начин и време за достављање понуде

Писана понуда подноси се на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа или на сопственом обрасцу који мора да садржи све елементе из обрасца за подношење понуда.

Прилози које купац доставља могу бити фотокопије документа. Продавац задржава право да од купца тражи на увид, оригинална документа.

Писана понуда подноси се непосредно или путем поште (препорученом пошиљком) у затвореној коверти на адресу: Предшколска установа „Цветић“, ул: Мајданска 14, 34240 Кнић, са назнаком „ПОНУДА ЗА ОТКУП СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте уписује се назив, седиште и адреса понуђача.

Рок за подношење понуда је 5 радних дана од дана објављивања огласа на сајту Предшколске установе „Цветић“, односно 18. 08. 2023. године до 10:00 часова.

Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се и уколико пристигне једна благовремена понуда. Неблаговремене и неисправне понуде се одбацују.

 1. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак по овом огласу спроводи Комисија која је образована Одлуком директора Предшколске установе „Цветић“ број 372-1/2023 од 10. 08. 2023. године.

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски дана 18. 08. 2023. године, у просторијама Предшколске установе „Цветић“ са почетком у 12 часова.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом понуђене цене у односу на предходну понуду, а понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном ценом, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

У року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке директора Предшколске установе „Цветић“ о избору најповољнијег понуђача, учеснике огласа Комисија ће обавестити писмено о избору најповољније понуде.

У прилогу огласа се налази потребна документацијаза учешће у поступку.

Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона 034/510-978, сваког радног дана од 08:00 – 15:00 часова, контакт особа: Драган Попадић – 062/88-09-121.

                                                                                                Комисија

                                                                                    Драган Попадић

                                                                                    Ивана Гајовић

                                                                                     Драгана Радосављевић

Документација за продају електричног отпада као секундарне сировине

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“

 

На основу чланa 17. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018- др. Закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021) Предшколска установа “Цветић” у Книћу, упућује
ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ЗА СВУ ДЕЦУ РОЂЕНУ У ПЕРИОДУ ОД 01.03.2016. године ЗАКЉУЧНО СА 28.02.2017. године

Позивају се родитељи деце рођене у периоду од 01.03.2016. дo 29.02.2017. године са пребивалиштем или боравиштем на територији  општине Кнић да упишу своје дете у Предшколску установу “ Цветић”, ради похађања припремног програма пред полазак у школу.

ПРИЈАВА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА РАДНУ 2022/2023. годину  трајаће у периоду почев од 01. априла 2022. године до 31. 05. 2022. године.

Захтев за упис детета може се поднети:

1. електронским путем услуге еВртић или мејлом: vrticcveticupisdece@gmail.com  и

2. непосредно – у Управи Установе, централни објекат Предшколске установе „Цветић“ у Книћу, радним данима (понедељак – петак) од 08:00 до 13:00 часова.

Подношење захтева електронским путем, омогућено је на линку www.euprava.gov.rs. (услуга позната као „еВртић“). За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених, Уверења о пребивалишту и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да родитељ / др.законски заступник не прибавља ова документа.

Захтев за упис детета било да се подноси лично или електронским путем је потпун ,само када је уз исти поднета и одређена обавезна документацију, као и зависно од статуса родитеља / другог законског заступника и/или детета и одређена додатна документација.

Када се захтев подноси електонским путем:

– обавезна документација (изузев Извода из Матичне књиге рођених – уколико у захтеву назначите да Установа по службеној дужности прибавља за Вас) потврда о здравственом стању детета издата од стране надлежног Дома здравља,

– као и додатна документација (уколико дете припада некој од друштвено осетљивих   категорија)

може се доставити на начин тако што ће се скенирати и под именом детета за које се захтев подноси, послати преко услуге„еВртић“ или  на mail – vrticcveticupisdece@gmail.com, који је Установа креирала само за ову намену. Уколико родитељи нису у могућности или не желе да захтев за упис поднесу електронски то и даље могу учинити непосредно у просторијама Управе Установе.

 

Припремне групе биће формиране до 31. aвгуста 2022. године а почетак рада је од 1. септембра 2022. године по утврђеном распореду.

Информације и обавештења о подношењу захтева електронским путем као и непосредно, могу се добити на телефон број: 034/510-978 и телефон број: 034/511-009, радним данима, у времену од 08:00 часова до 12:00 часова или слати на mail – vrticcveticupisdece@gmail.com.

Корисничко упутство за родитеље:

https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo_za_roditelje_eVrtic.pdf

Ако родитељи имају техничко питање како да попуне образац, проблем око Пријаве на Портал еУправе, контакт формa  Портала еУправа:

https://euprava.gov.rs/kontakt

Родитељи оригинални образац на српском језику могу преузети на следећем линку:

https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Zahtev_za_upis_dece_u_predskolsku_ustanovu.pdf

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани родитељи,

обавештавамо вас да на основу Одлуке Општинског већа Општине Кнић број: 60-88/2022-01 од 24.01.2022. године због неповољне епидемиолошке ситуације и немогућности организовања васпитно – образовног рада у Предшколској установи „Цветић“ у Книћу и Гружи, одређен је прекид рада у периоду од 25.01.2022. – 28.01.2022. године у објектима у Книћу и Гружи. Предшколци из Кнића и Груже прећи ће на он-лајн наставу, априпремно предшколске групе полудневног боравка у Топоници, Забојници, Барама и Губеревцу радиће нормално, без прекида.

УПРАВА УСТАНОВЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ – Е ВРТИЋ

Поштовани родитељи и ове године на потпуно електронски и бесплатан начин можете пријавити Вашу децу за упис у Предшколску установу „Цветић“ Кнић.

Предшколска установа „Цветић“ у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу и ове године пружа могућност родитељима да пријаве своје малишане у вртић на територији општине Кнић електронски, путем услуге еВртић.

Родитељ не мора да одлази на разне шалтере у циљу прикупљања документације за  пријаву у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.

За све информације у вези са услугом еВртић можете се обратити на телефон: 034 510 978.

Пријавите своје дете за упис у вртић на euprava.gov.rs

e vrtic

 

 Обавештење за родитеље

Обавештавамо родитеље да од момента доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020 од 15.03.2020. године) услуга коришћења програма  васпитања и образовања у оквиру Предшколске установе „Цветић“ Кнић неће бити наплаћена.

Чланом 4. став 3. Одлуке Општинског већа општине Кнић о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Цветић“ у Книћу  за 2020. годину, број 60-297/2020-01 од 20. 02. 2020. године („Службени гласник општине Кнић“, број 3/2020) прописано је да у случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане одсуства детета услуга се не наплаћује.

Поштовани,

У складу са Закључком Владе РС  05 брј 53-2561/2020 ( „Сл. гласник РС“ број 35/2020) о обустављању рада са странкама путем непосредног контаката, обавештавамо Вас да ће се наставак обављања послова у раду са старанкама вршити путем писане, електронске поште или телефонским путем, и то:

 

–         електронска адреса за подношење поднесака грађана      vrtickn@mts.rs

–         број телефона:      034/511-009 и 034/510-978

радним данима од 08:00 часова до 12:00 часова

  ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ

У складу са здравственим препорукама и мерама Министарства просвете, науке и технолошког развоја а које и Установа примењује ради спречавања ширења инфекција и безбедности Ваше деце, запослених и безбедности других лица, обавештавамо Вас да је потребно:

–     Приликом довођења деце у вртић прећи преко дезинфекционог средства које је постављено на улазним вратима у вртић;

–         Изршити дезинфекцију руку средством које се налази у холу вртића;

–         Често прати руке топлом водом и сапуном;

–         Не додиривати очи, уста и нос неопраним рукама;

–         Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду;

–         Употребљене марамице и убрусе одлагати у корпе за отпатке;

–         Проводити више времена на свежем ваздуху;

–         Често проветравати просторије у којима се борави;

–         Избегавати гужве и боравак у малим просторијама.

Молимо Вас да у случају одсуства Вашег детета, у раним јутарњим часовима обавестите васпитача о разлогу недоласка детета јер смо дужни да пријављујемо Школској управи на дневном нивоу бројно стање деце.

Уколико приметите било какве симптоме код Ваше деце који би могли да указују на присуство вируса, обратите се надлежним здравственим институцијама. Телефони епидемиолошке службе Института за јавно здравље Крагујевац – 034/504-518 и 034/504-520 до 14 часова; дежурна служба – 065/877-69-14.

УПРАВА УСТАНОВЕ

 
 
Поштовани родитељи,

хвала Вам што сте посетили нашу интернет презентацију.

Задовољство нам је да Вам представимо Предшколсу установу „Цветић“.

Вртић „Цветић“ основан је 25.10.1990. године и све ово време расте, развија се и сазрева заједно са децом, која у њега долазе као у своју кућу.
Од тада до данас овај вртић је постао синоним врхунског стандарда у погледу добро опремљених простора, квалитетног васпитно-образовног рада, висококвалификованог кадра, љубазне услуге и приступачне цене.
ПУ „Цветић“ је безбедно, привлачно и пријатно место на коме ће се Ваше дете осећати сигурно и прихваћено, а истовремено довољно самостално и независно да кроз основне и додатне активности развије своје потенцијале до максимума. Наш задатак је да деци обезбедимо повољну друштвену и материјалну средину, са свим условима и подстицајума за развој богатих, разноврсних и осмишљених активности. Наш циљ је да дете буде задовољно и срећно, да стекне прве пријатеље, да научи да воли људе и природу, да учи кроз игру, а да се играјући осећа сигурним и вољеним!
Наша основна идеја је да срећна и задовољна деца у животу постају самоуверени, независни људи, који чврсто стоје на својим ногама и у свету одраслих постижу више од осталих. Захваљујући дугогодишњем искуству, непрестаном усавршавању, безмерној љубави према овом послу и активној сарадњи са родитељима „Цветић“ се до сада развио у реномирану установу предшколског типа.
Оптимизам, ентузијазам и позитивна енергија су наш основни мото. Наш професионални циљ је да будемо најбољи. Наши планови за будућност су да наставимо са усавршавањем и праћењем светских трендова у послу којим се бавимо.
У овом послу највише смо поносни на кориснике наших услуга – наше срећне малишане, који из дана у дан израстају у здраву, сигурну, лепо васпитану и квалитетно образовану децу.