Информатор о раду

Информатор о раду Предшколске установе „Цветић“ у Книћу је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Сл.гласник РС“ бр.10/22).

https://informator.poverenik.rs/informator?org=QBZoDtCsj89SMeLbs