Jавне набавке 2019

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

У складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 124/2012) понуђачи могу преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију са интернет странице Предшколске установе “Цветић“ Кнић.

Понуђачи који преузму конкурсну документацију са интернет странице Предшколске установе “Цветић“, могу да обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учешће у поступку јавне набавке и то : путем електронске поште на мејл адресу vrtickn@open.telekom.rs  или слањем потврде о преузимању конкурсне документације на факс бр. 034-511-009.

Наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за достављање понуда, доставља у писаној форми све учињене измене и допуне конкурсне документације као и сва појашњења конкурсне документације.

      ____________________________________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности број 1/2019

Позив за подношење понуда за набавку уља за ложење 2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛОЖ УЉЕ 2019

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности број 2/2019

Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију број 1 месо

Обавештење о закљученом уговору за партију број 2 млеко и млечни производи

Обавештење о закљученом уговору за партију број 3 воће и поврће

Обавештење о закљученом уговору за партију број 4 остале намирнице

Обавештење о закљученом уговору за партију број 5 хлеб