Јавне набавке 2020

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

У складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије “ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) понуђачи могу преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију са интернет странице Предшколске установе “Цветић“ Кнић.

Понуђачи који преузму конкурсну документацију са интернет странице Предшколске установе “Цветић“, могу да обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учешће у поступку јавне набавке и то : путем електронске поште на мејл адресу vrticcveticsekretar@gmail.com или слањем потврде о преузимању конкурсне документације на факс бр. 034-511-009.

Наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за достављање понуда, доставља у писаној форми све учињене измене и допуне конкурсне документације као и сва појашњења конкурсне документације.

      ____________________________________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности број 4/2020 – набавка опреме за кухињу

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Додатне информације и појашњења у поступку ЈНМВ број 4

Обавештење о продужењу рока број 1.

Прва измена и допуна Конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

——————————————–

Јавна набавка мале вредности број 3/2020 – набавка намирница

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2020

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за воће и поврће

—————————————-

Јавна набавка мале вредности број 2/2020 – набавка намирница

Позив за подношење понуда ЈНМВ БР2 – НАМИРНИЦЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ БР2 – НАМИРНИЦЕ

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору за партију број 1 месо

Обавештење о закљученом уговору за партију број 2 млеко и млечни производи

Обавештење о закљученом уговору за партију број 4 остале намирнице

Обавештење о закљученом уговору за партију број 5 хлеб

————————————–

Јавна набавка мале вредности број 1/2020 – набавка уља за ложење

Позив за подношење понуда за набавку уља за ложење

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛОЖ УЉЕ

Одлука о додели уговора за лож уље 2020

Обавештење о закљученом уговору